Jesteś tutaj: Start SZKOŁA HISTORIA SZKOŁY

HISTORIA SZKOLNICTWA PONADPODSTAWOWEGO W SIERAKOWICACH

Share

Zalążkiem szkolnictwa ponadpodstawowego w gminie Sierakowice była Szkoła Przysposobienia Rolniczego, która powstała w 1961 r. i była odpowiedzią na potrzebę kształcenia zawodowego rolników naszego środowiska. Z inicjatywy Stanisława Mosia, ówczesnego dyrektora Szkoły Podstawowej w Sierakowicach, przeprowadzono pierwszy nabór do szkoły, który liczył 29 kandydatów. Nauka odbywała się w budynku szkoły podstawowej, a przedmiotów ogólnokształcących uczyli nauczyciele tejże szkoły. Pierwszym nauczycielem zawodu była mgr inż. Maria Sadowska.

Na przestrzeni lat, w wyniku ciągłej reorganizacji szkolnictwa ponadpodstawowego zmieniały się nazwy szkół, a funkcje kierownicze pełnili kolejno:

- w latach 1961-1966 – Stanisław Moś – kierownik Szkoły Przysposobienia Rolniczego (SPR)

- 1966-1968 – mgr inż. Maria Sadowska – kierownik SPR

- 1968-1973 – Franciszek Nowicki – kierownik SPR, dyrektor Zasadniczej Szkoły Rolniczej

- 1973-1974 – Stanisław Drężek – dyrektor ZSR

- 1974-1977 – Władysław Laskowski – dyrektor ZSR

- 1977-1997 – Edward Kwidziński – kierownik ZSR i od 1991 r.  dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych

- 1997-2012 – Krystyna Formela – dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych, od 1998 r. dyrektor Zespołu Szkół Agrobiznesu i Gospodarki Żywnościowej, od 2002 r. dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

- 2012-2013 – Alicja Ludwikowska – dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

- od 2013 – Grzegorz Machola – dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.

W latach 1961-1970 Szkołę Przysposobienia Rolniczego ukończyło 146 absolwentów. W 1969 r. powstała Zasadnicza Szkoła Rolnicza w zawodzie rolnik o specjalności ogólnorolniczej, będąca filią Zespołu Szkół Rolniczych w Gdańsku-Oruni. W 1970 r. powstał oddział przysposabiający do zawodu rolnika dla uczniów po szóstej klasie szkoły podstawowej. W latach 1970-1974 szkołę przysposabiającą do zawodu rolnika ukończyło 56 absolwentów.

W latach 1961-1998 wykształcenie rolnicze na poziomie zasadniczym zdobyło 836 absolwentów, w tym o specjalności wiejskie gospodarstwo domowe - 168.

Z dniem 1 września 1988 decyzją  Kuratora Oświaty w Gdańsku otwarto samodzielną Zasadniczą Szkołę Rolniczą w Sierakowicach, której dyrektorem został Edward Kwidziński. Szkoła kształciła w dwóch specjalnościach: rolnik  oraz wiejskie gospodarstwo domowe. W roku 1982 szkołę podstawową przeniesiono do nowo wybudowanego obiektu przy ul. Kubusia Puchatka w Sierakowicach, zaś Zespół Szkół Rolniczych pozostał w starym budynku. Zgodnie z ówczesnymi przepisami w grudniu 1990 r. został on przekazany  w trwałe użytkowanie Oświacie Rolniczej w Gdańsku przez Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Sierakowicach.

Wraz z transformacją polskiej gospodarki nastąpił dynamiczny rozwój zakładów rzemieślniczych i przedsiębiorstw naszego regionu, który wymuszał potrzebę kształcenia wielozawodowego. Dlatego przy Zasadniczej Szkole Rolniczej w Sierakowicach z dniem 1 września 1990 r. została powołana Zasadnicza Szkoła Zawodowa (oddział wielozawodowy), która funkcjonuje nadal, a od 1.09.1996 r. prowadzi ją Gmina Sierakowice.

Z dniem 1 września 1991 r. utworzono zbiorczy zakład szkolny o nazwie Zespół Szkół Rolniczych w Sierakowicach.

W skład zespołu weszły :

-         Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Sierakowicach     

-         Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Chmielnie      

(będące dotychczas filiami  Zespołu Szkół Rolniczych w Gdańsku Oruni)

oraz

-         Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Sulęczynie      

-         Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Stężycy

 (będące dotychczas filiami Zespołu Szkół Rolniczych w Bolesławowie).

Szkoły rolnicze podlegały wówczas resortowi Ministerstwa Rolnictwa Gospodarki Żywnościowej i Leśnictwa, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny był Wydział Oświaty Rolniczej w Gdańsku.

Z dniem 1 września 1992 r. w Zespole Szkół Rolniczych w Sierakowicach utworzono liceum zawodowe w zawodzie rolnik o specjalności wiejskie gospodarstwo domowe. Liceum funkcjonowało do 2000 r., a jego mury opuściło 154 absolwentów. Za wydarzenie historyczne dla szkoły i miejscowości można uznać pierwszą studniówkę i maturę, które miały miejsce w 1996 r.

Szkolnictwo zawodowe posiada pewną specyfikę, czyli musi dostosowywać kierunki kształcenia do potrzeb rynku pracy i środowiska lokalnego.

Aby poszerzyć ofertę edukacyjną, otworzono nowe typy szkół:

-  z dniem 1.09.1997 r. powołano Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego o 5-letnim cyklu kształcenia

-  z dniem 1.09.1998 r. powstało Liceum Agrobiznesu o 5-letnim cyklu kształcenia.

Natomiast z dniem 31 sierpnia 1998 r. decyzją Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej zlikwidowano filialne szkoły rolnicze w Sulęczynie, Chmielnie i Stężycy.

Aby szkoła lepiej odzwierciedlała nowe kierunki kształcenia, konieczna była zmiana jej nazwy. W związku z tym od 1 września 1998 r. zmieniono nazwę szkoły na Zespół Szkół Agrobiznesu i Gospodarki Żywnościowej w Sierakowicach.

Wprowadzona w roku 1999 reforma administracyjna i oświatowa,  wniosły sporo zmian organizacyjnych. Powstały nowe jednostki samorządu terytorialnego, czyli powiaty, które stały się organami prowadzącymi dla szkolnictwa ponadpodstawowego (później ponadgimnazjalnego). Tak więc  od 1 stycznia 1999 r. organem prowadzącym szkołę stał się Powiat Kartuski, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Zgodnie z założeniami reformy z dniem 1.09.2002 r. w Zespole powstały nowe typy szkół ponadgimnazjalnych:

- Liceum Ogólnokształcące – o 3-letnim cyklu kształcenia

- Liceum Profilowane – o 3-letnim cyklu kształcenia i profilu ekonomiczno- administracyjnym

- Technikum – o 4-letnim cyklu kształcenia, w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego oraz specjalności: organizacja turystyki na obszarach wiejskich, a od 2005r. także w zawodzie technik agrobiznesu o specjalności: rachunkowość spółek prawa handlowego.

Wraz z wprowadzeniem nowych typów szkół ponadgimnazjalnych zmieniła się też nazwa szkoły na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnej społeczności, stworzono możliwości kształcenia dorosłych i z dniem 1 września 2003 r. powstało zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych na podbudowie szkoły zasadniczej o 3-letnim cyklu nauczania. Po roku funkcjonowania zostało ono przekształcone w Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych o 2-letnim cyklu nauczania, a od 2013 r. w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

Szkoła rozwinęła się z kilku do 14 oddziałów w roku szkolnym 2003/2004, obejmując nauczaniem 450 uczniów (w tym 50 słuchaczy) i zatrudniając 24 nauczycieli. Dla wielu uczniów była to najbliżej położona szkoła dająca jedyną możliwość dalszej edukacji. Zwiększenie zaś ilości oddziałów uniemożliwiała skromna baza dydaktyczna, gdyż brakowało izb lekcyjnych, biblioteki z czytelnią, szatni, pomieszczeń administracyjnych i sali gimnastycznej. Rozwiązaniem tego problemu mogła być tylko rozbudowa szkoły. Potrzebę tę społeczność szkolna sygnalizowała już wcześniej, a intensywne starania dyrektora Krystyny Formela o rozbudowę rozpoczęły się od 2000 r. Efektem tych działań była rozbudowa rozpoczęta we wrześniu 2006 r., która składała się z dwóch etapów: pierwszy to budowa łącznika, drugi -  budowa sali gimnastycznej.

Dnia 18 października 2006 r. odbyła się uroczystość podpisania i wmurowania aktu erekcyjnego rozbudowy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach, a 21 czerwca 2007 r. uroczyste otwarcie pierwszego etapu rozbudowy. Uroczystość zgromadziła wielu zacnych gości, wśród których obecni byli m.in. parlamentarzyści i przedstawiciele władz wojewódzkich: Posłowie na Sejm RP – Stanisław Lamczyk i Marek Biernacki, Marszałek Województwa Pomorskiego – Jan Kozłowski, Dyrektor Departamentu Kultury Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego – Maciej Kowalczuk, Starosta powiatu kartuskiego Janina Kwiecień oraz Wójt Gminy Sierakowice Tadeusz Kobiela. Poświęcenia obiektu dokonał proboszcz parafii pw. św. Marcina w Sierakowicach ks. Bronisław Dawicki.

W październiku 2007 r. rozpoczęto drugi etap rozbudowy, czyli budowę sali gimnastycznej, którą zakończono w lipcu 2008 r. Wybrana w przetargach firma „Elwoz” wykazała się ogromną terminowością wykonanych prac, co sprawiło, że nowy rok szkolny 2008/2009 rozpoczął się radośnie w nowych, lepszych warunkach, na które od dawna oczekiwała cała społeczność szkolna. Dzięki rozbudowie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych stał się wspaniałą wizytówka powiatu i gminy, a stworzone warunki pozwalają rozwijać zainteresowania i umiejętności młodzieży niezbędne do funkcjonowania w dorosłym życiu.

Rozwój bazy materialnej szkoły oraz jej sukcesy na wielu płaszczyznach były niewątpliwie zasługą całego środowiska, ale przede wszystkim wiązały się z osobistym zaangażowaniem i wysiłkiem dyrektor Krystyny Formela.

Wejście Polski do Unii Europejskiej otworzyło nową drogę i możliwości pozyskania dodatkowych funduszy na współpracę międzynarodową w obszarze edukacji. Szkoła wielokrotnie aplikowała w projektach partnerskich Comenius i Leonardo da Vinci. Od 2009-2014 r. uczniowie i nauczyciele współpracowali ze szkołami i instytucjami z 12 państw europejskich. Realizacja tych projektów przyczynia się do nabycia nowych umiejętności nie tylko zawodowych, ale i społecznych, które zwiększają atrakcyjność absolwentów na rynku pracy.

19 listopada 2011 r. w naszej szkole miała miejsce podniosła uroczystość jubileuszu pięćdziesięciolecia szkoły oraz wręczenia sztandaru. Po mszy świętej i poświęceniu sztandaru uczestnicy uroczystości, w tym zaproszeni goście, absolwenci i byli pracownicy szkoły, byli świadkami wzruszającego momentu ślubowania uczniów i imponującej części artystycznej.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach to szkoła przyjazna i bliska uczniom, stawiająca na ich rozwój, wyposażająca w umiejętności niezbędne do sprostania wymaganiom zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej i konkurencyjnego rynku pracy.

Newsletter

Chcesz być informowany na bieżąco o wydarzeniach w naszej szkole ? Zapisz się do newslettera

Kontakt

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
ul. Dworcowa 3
83-340 Sierakowice

  • T: 58 6816270
  • skrzynka epuap  /zspsierakowice/skrzynkaESP/

Znajdź nas

Bądź zawsze na bieżąco. Dołącz do nas w sieciach społecznościowych...

Dziennik elektroniczny

Informacje dla rodziców i uczniówJesteś tutaj: Start SZKOŁA HISTORIA SZKOŁY