Monika Klawikowska

Share

Witam, nazywam si? Monika Klawikowska, niegdy? ucz?szcza?am do ZSP, klasy licealnej, gdzie mia?am rozszerzony j?zyk polski i angielski. Moim wychowawc? by?a pani Ewa Szlaga-Ortmann a potem pani Aleksandra Klaman-Chmielewska.  Dwa lata temu zda?am matur? i ca?kiem nie?le mi posz?o. W zwi?zku z tym postanowi?am z?o?y? dokumenty na studia polonistyczne na Akademii Pomorskiej w S?upsku, poniewa? od zawsze pasjonowa?am si? literatur?.

Wybieraj?c uczelni?, kierowa?am si? tym samym co przy wyborze szko?y ?redniej. Czyli przede wszystkim odleg?o?ci?. Nie chcia?am traci? dnia ani pieni?dzy na przejazdy autobusem. Gdybym wybra?a szko?? oddalon? o x kilometrów, musia?abym wstawa? o pi?tej, a tak godzink? d?u?ej mog?am sobie pospa?. Poza tym wi?kszo?? osób, które spotka?am w liceum, zna?am jeszcze z gimnazjum.  Aczkolwiek gdy we wrze?niu wesz?am w progi ZSP, ogarn??y mnie w?tpliwo?ci: jacy s? nauczyciele, czy nie b?d?? gn?bi?;  czy dobrze zrobi?am, wybieraj?c t? szko??. Jednak w ci?gu kilku dni rozwia?y si? one jak poranna mg?a. Nauczyciele byli sympatyczni, pozytywnie nastawieni wobec uczniów i bardzo charakterystyczni. Dzi?ki  wyj?tkowej kadrze nauczycielskiej, mi?ej atmosferze (chocia? czasem si? obrywa?o? lufy?, a wtedy to za przyjemnie nie by?o :)), projektom unijnym oraz modernizacjom budowlanym ( nowa sala gimnastyczna,  biblioteka z czytelni? itd.) , wybór tej szko?y sta? si? dla mnie trafnym wyborem.

Spotyka?am tam mnóstwo ciekawych ludzi, mog?am rozwija? swoje zainteresowania literackie, bior?c udzia? w konkursach oraz dzi?ki zaj?ciom z pani? Szlaga- Ortmann, która potrafi?a w ciekawy sposób poprowadzi? lekcj? j?zyka polskiego, i zaszczepi? we mnie jeszcze wi?ksz? mi?o?? do ksi??ek. Poza tym wry?y mi si? w pami?? lekcje z pani? Klaman, które by?y bardzo pasjonuj?ce i niezapomniane J!  Ze szko?? w Sierakowicach wi??e si? wiele mi?ych wspomnie?, pami?tny biwak z moj? klas?, wigilie klasowe (a? si? ?ezka w oku kr?ci) ,wycieczki, konkursy typu: Mam talent, You can dance, na których zawsze by?o mnóstwo ?miechu i zabawy, pani Leszczyk i jej fenomenalna pami?? do imion i urodzin ka?dego z ucznia, lekcja WOS-u z panem Reiter, gdy przebierali?my si? za ró?ne subkultury m?odzie?owe  (by?am emo) oraz wiele innych, dzi?ki którym czas ten zapisa? si? w mej pami?ci bardzo pozytywnie i na zawsze. Dzi?ki takiemu przygotowaniu w liceum mog? sprosta? wymaganiom, jakie stawia przede mn? uczelnia i chocia? zawsze by?am uczennic? przeci?tn?, a z pocz?tku mojej nauki w ZSP nawet nie my?la?am o studiach, to po maturze ju? by?am przekonana, ?e spe?ni? swoje marzenia i pójd? na filologi? polsk?. I tak te? zrobi?am.

Dzi? jestem na II roku i widz?, ?e wiedza, któr? przyswoi?am w liceum jest mi bardzo pomocna. Mam nadziej?, ?e sko?cz? te studia i znajd? prac? w zawodzie, cho? to drugie ju? takie pewne nie jest. Moj? histori? mo?ecie przeczyta? i przej?? obok oboj?tnie lub potraktowa? to jako pomoc przy wyborze szko?y. Bo nie wa?ne jest, czy idziesz do presti?owej szko?y gdzie? w wielkim mie?cie, czy do niezbyt znanej, czy tam gdzie Twój ch?opak/dziewczyna, przyjaciel. Wa?ne jest, czy ta szko?a da ci odpowiednie wykszta?cenie, czy nauczyciele umiej? w w?a?ciwy sposób przekaza? wiedz?, czy poradzisz sobie, gdy opu?cisz progi tej?e szko?y. Ja sobie poradzi?am, poniewa? wybra?am szko??, w której nauczy?am si? nie tylko tego, ?e nie mo?na dzieli? przez zero i innych m?drych rzeczy, ale równie? najwa?niejszych prawd ?yciowych:   ?e nie zawsze jest ?atwo, ?e trzeba pracowa?, ?eby co? zyska? i nigdy si? nie poddawa?. Dzi?kuj?!

Newsletter

Chcesz być informowany na bieżąco o wydarzeniach w naszej szkole ? Zapisz się do newslettera

Kontakt

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
ul. Dworcowa 3
83-340 Sierakowice

  • T: 58 6816270
  • skrzynka epuap  /zspsierakowice/skrzynkaESP/

Znajdź nas

Bądź zawsze na bieżąco. Dołącz do nas w sieciach społecznościowych...

Dziennik elektroniczny

Informacje dla rodziców i uczniów