PO WER "Kompetecje językowe kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy"

Share

O PROJEKCIE

 

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji językowych uczniów kształcących się w naszej szkole w trzech zawodach: technik agrobiznesu, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik ekonomista, jak również poszerzenie wiedzy dotyczącej zastosowania nowoczesnych narzędzi i metod w poszczególnych branżach w krajach partnerskich. Dobra znajomość języka
oraz zapoznanie się ze specyfiką kraju goszczącego umożliwi uczestnikom mobilności nawiązywanie kontaktów międzynarodowych, poszerzanie swoich horyzontów oraz nowe spojrzenie na branżę, którą zgłębiają podczas nauki w szkole. Umiejętność posługiwania się wspólnym europejskim językiem umożliwi łatwiejsze nawiązywanie kontaktów interpersonalnych, wzrost pewności siebie i otwarcie się na nowe, inne niż znane dotychczas, rozwiązania funkcjonujące w branży.

 

Projekt obejmuje:

- realizację 4-tygodniowych staży zagranicznych dla 15 uczniów w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych
oraz 5 uczniów w specjalności technik agrobiznesu w terminie 10.07.2017 r. - 04.08.2017 r. w Niemczech,

- realizację 3-tygodniowych staży zagranicznych dla 16 uczniów w zawodzie technik ekonomista w terminie
09.04.2018 r. - 27.04.2018 r. w Niemczech.

 

Uczniowie w zawodzie technik agrobiznesu poszerzą swoje kompetencje związane z prowadzeniem produkcji rolniczej, zarówno
w dziedzinie związanej z produkcją roślinną, jak i zwierzęcą. Zobaczą, w jaki sposób prowadzi się gospodarstwo rolne w krajach UE, zapoznają się z jego strukturą i wynikiem ekonomicznym takiej produkcji. Będą mogli ocenić zastosowanie technologii w prowadzeniu danej produkcji, zapoznać się ze stosowanymi środkami technicznymi. Nabyte umiejętności i dobre praktyki produkcji rolnej będą mogli
w przyszłości przenieść na grunt własnych gospodarstw.

Uczniowie technikum żywienia i usług gastronomicznych poszerzą swoje kompetencje związane planowaniem produkcji,
jak i świadczeniem usług żywieniowych konsumentom. Posiądą umiejętności, które potrzebne są w pracy kucharza. Zobaczą, w jaki sposób prowadzi się branżę usługową w krajach UE.

Przyszli technicy ekonomiści poszerzą swoje kompetencje związane z praktycznym wykonywaniem czynności zawodowych zgodnych
z opisem stanowisk pracy zawartych w Standardach kwalifikacji zawodowych, związanych m.in. z polityką zatrudnienia, naliczaniem wynagrodzeń, rozliczaniem ubezpieczeń i podatków. Posiądą umiejętności korzystania z programów finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych. Zobaczą jak funkcjonuje branża ekonomiczna w krajach UE.

 

Wszyscy uczestnicy projektu nabędą również szereg kompetencji, nad którymi można pracować i które można modelować. Mogą to być umiejętności osobiste, takie jak: asertywność, radzenie sobie ze stresem, samomotywacja, a także umiejętności interpersonalne,
jak praca zespołowa czy postawa kulturowa.

 

 
PARTNERZY PROJEKTU

 

Firma Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH – została założona w 1997 r. i pełni rolę organizacji przyjmującej 

w ramach mobilnościowych programów unijnych. Siedziba firmy znajduje się w miejscowości Schkeuditz, oddalonej o 16 km
od saksońskiego Lipska.

 Firma specjalizuje się w organizacji stażów dla uczniów szkół technicznych i zawodowych oraz wyjazdów szkoleniowych kadry kształcącej z działu kształcenia zawodowego lub ogólnego. Współpraca z ponad 200 małymi i średnimi przedsiębiorstwami w rejonie Lipska i Halle pozwoliła na przeprowadzenie w przeciągu minionych 20 lat wielu udanych praktyk, jak i programów bazujących na wymianie doświadczeń pomiędzy pracownikami instytucji zajmujących się edukacją ustawiczną. Programy pobytu, zorganizowane zarówno
dla uczniów szkół zawodowych i technicznych, jak i dla grona nauczycielskiego czy innych pracowników zainteresowanych projektami, udokumentowane zostały przez współpracujące z firmą szkoły, co pozwala nowym partnerom na wcześniejszą weryfikację całego przedsięwzięcia.

 

 

 
STAŻ ZAGRANICZNY

 

Projekt ma na celu realizację stażu zagranicznego:

 w wymiarze czterech tygodni w Niemczech dla uczniów klas Technikum, kształcących się w dwóch zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik agrobiznesu,

 - w wymiarze trzech tygodni w Niemczech dla uczniów klas Technikum, kształcących się w zawodzie: technik ekonomista.

 

 Terminy mobilności:

 - Niemcy:  od 10 lipca do 4 sierpnia 2017 r.,

 - Włochy: od 9 kwietnia do 27 kwietnia 2018 r. 

 

 

 

 

  

 
ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Artur Hewelt – koordynator projektu

Maria Browarczyk – asystent koordynatora

 

Nauczyciele przedmiotów zawodowych:

Mirosława Cyman

Iwona Tesmer

Katarzyna Cyman

Natalia Knapik

 

Nauczyciele języków obcych:

Marta Młyńska

Ewelina Telega

 

 
REKRUTACJA

 

 

W dniu 06.03.2017r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach odbyła się rekrutacja uczestników do projektu POWER
„Kompetencje językowe kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy”. Naboru dokonywała powołana przez dyrektora szkoły Komisja
Rekrutacyjna w składzie: 

  1. Artur Hewelt – koordynator projektu
  2. Maria Browarczyk – asystent koordynatora projektu
  3. Ewelina Telega – nauczyciel języka angielskiego
  4. Marta Młyńska – nauczyciel języka niemieckiego
  5. Natalia Knapik – nauczyciel przedmiotów rolniczych
  6. Mirosława Cyman – nauczyciel przedmiotów gastronomicznych
  7. Iwona Tesmer – nauczyciel przedmiotów gastronomicznych 

Zadaniem komisji była weryfikacja złożonych dokumentów, przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej i dokonanie wyboru uczestników
projektu zgodnie z kryteriami określonymi  w regulaminie rekrutacji.

Ocenie podczas procesu rekrutacji podlegały: wynik z testu z języka angielskiego lub niemieckiego (znajomość słownictwa, prawidłowe
posługiwanie się strukturami gramatycznymi oraz rozumienie tekstów pisanych i mówionych), ocena z przedmiotów zawodowych
za ostatni okres klasyfikacyjny, zajęte miejsca i udział w konkursach i olimpiadach oraz zajęciach dodatkowych, ocena z zachowania
za ostatni okres klasyfikacyjny oraz rozmowa kwalifikacyjna (pytania z tematyki przedmiotów zawodowych, znajomość założeń projektu,
wiedza o krajach UE).

W wyniku naboru zostało wytypowanych 18 uczniów z klas technikum żywienia i usług gastronomicznych, 2 uczniów z klasy
technikum agrobiznesu oraz 10 rezerwowych.

Artur Hewelt 

 

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin rekrutacji

Lista uczniow zakwalifikowanych do projektu

Lista rezerwowa

 

 

 
PRZYGOTOWANIE DO WYJAZDU

Przygotowania do wyjazdu do Niemiec – pierwszej mobilności projektu „Kompetencje językowe kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy”

Wyjazd na staż do Niemiec

W ramach przygotowania się do mobilności zagranicznej projektu „Kompetencje językowe kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy”, realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych W Sierakowicach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), uczniowie zakwalifikowani biorą udział w warsztatach z zakresu przygotowanie językowego i pedagogicznego. Każdy uczeń otrzymał wcześniej harmonogram wszystkich zajęć dodatkowych i został zobowiązany do uczestniczenia w spotkaniach zorganizowanych dla nich przez szkołę.

20 – godzinny kurs języka niemieckiego w zakresie słownictwa zawodowego jest prowadzony przez nauczyciela tego języka. Zajęcia realizowane są w dwóch grupach podzielonych na kierunki kształcenia. Uczniowie w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych poszerzą słownictwo z tematyki kulinarnej i żywieniowej, uczniowie w zawodzie technik agrobiznesu w zakresie związanym z produkcją zwierzęcą, uprawą i nawożeniem roślin. Zajęcia odbywają się po lekcjach i/lub w soboty (w zależności od planu zajęć uczniów i nauczyciela)

Zajęcia z przygotowania pedagogicznego prowadzone są z kolei przez doradcę zawodowego. W celu zachowania formy warsztatu odbywają się w dwóch grupach (2 x 3 godziny dydaktyczne), po lekcjach i/lub w soboty (w zależności od planu zajęć).

Ponadto uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie będą uczestniczyli w spotkaniu informacyjnym z członkami koła naukowego „Mobilni”, którzy odbywali staż zagraniczny w 2016 r. Spotkanie będzie pewnego rodzaju przygotowaniem mentalno – kulturowym, uczniowie podzielą się wrażeniami z odbytego stażu, przedstawią zagadnienia związane ze specyfiką odbywania praktyk poza granicami kraju oraz zwyczajami panującymi w danym państwie. Po odbyciu stażu część praktykantów stanie się również członkami koła naukowego „Mobilni” i jak ich starsze koleżanki i koledzy będą dzielić się wrażeniami i doświadczeniem z przyszłymi kandydatami do wyjazdu na staż do Włoch, który odbędzie się w kwietniu 2018 roku.

Uczniowie z niecierpliwością oczekują wyjazdu na staż zagraniczny, by osobiście poznać kulturę Niemiec, nawiązać kontakt z pracodawcą zagranicznym, pokazać swoje umiejętności praktyczne i zastosować w praktyce pozyskaną na zajęciach wiedzę.                                                                                            

Artur Hewelt

                                                                                       koordynator projektu

 
REALIZACJA STAŻU W NIEMCZECH- PIERWSZEJ MOBILNOŚCI

Realizacja stażu w Niemczech - pierwszej mobilności realizowanej ze środków PO WER w ramach projektu „Kompetencje językowe kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy”

 

Młodzież klasy I, II i III technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz II technikum w zawodzie technik agrobiznesu realizowała staż w Niemczech (Schkeuditz i Lipsk) w wymiarze czterech tygodni w terminie od 10.07.2017 r. do 04.08.2017 r.

Uczniowie odbywali praktyki w różnych zakładach gastronomicznych i gospodarstwie rolnym w Lipsku i okolicach.

Zakwaterowanie, wyżywienie oraz miejsca praktyk zapewniła firma Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH z siedzibą w Schkeuditz.

Młodzież poza obowiązkami w zakładach pracy w czasie wolnym uczestniczyła w zajęciach z języka niemieckiego, a w weekendy odbyła trzy wycieczki – dwudniową do Berlina i jednodniową do Lipska oraz Drezna. W wolnym czasie do dyspozycji był klub na terenie ośrodka oraz możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez grę w siatkówkę, piłkę nożną i badmintona. Uczniowie wykazali się również dobrą organizacją i zaangażowaniem organizując wspólny grill.

Podczas pierwszych dwóch tygodni opiekę nad uczniami sprawowały panie Mirosława Cyman i Ewelina Telega natomiast podczas dwóch następnych tygodni opiekunami byli pan Grzegorz Machola i Artur Hewelt.

Opiekunowie stażu ze strony firmy goszczącej, jak i opiekunowie w zakładach pracy byli bardzo zadowoleni z pracy, postawy, zaangażowania i zachowania naszych uczniów niekiedy aż do tego stopnia, że proponowali naszym uczniom zatrudnienie na okres wakacyjny lub po ukończeniu szkoły.

Uczniom również bardzo się podobało i deklarowali chęć uczestnictwa w podobnym stażu w przyszłości.

 

Koordynator projektu - Artur Hewelt

 

 
UPOWSZECHNIANIE

Projekty Unijne, to coś, czym Nasza Szkoła może się pochwalić i z czego jesteśmy dumni - podsumowanie stażu w Niemczech

Dnia 24 października 2017r. w murach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych dokonaliśmy kolejnego podsumowania, tym razem stażu, który odbył się w Niemczech. Była to pierwsza z dwóch mobilności, realizowanych ze środków PO WER w ramach projektu „Kompetencje językowe kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy”.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji językowych uczniów kształcących się w naszej szkole w trzech zawodach: technik agrobiznesu, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik ekonomista, jak również poszerzenie wiedzy dotyczącej zastosowania nowoczesnych narzędzi i metod w poszczególnych branżach w krajach partnerskich.

Dobra znajomość języka oraz zapoznanie się ze specyfiką kraju goszczącego w przyszłości, umożliwi uczestnikom mobilności nawiązywanie kontaktów międzynarodowych, poszerzenie swoich horyzontów oraz pozwoli inaczej spojrzeć na branżę, której arkana młodzież zgłębia podczas nauki w szkole. Umiejętność posługiwania się wspólnym europejskim językiem ułatwi nawiązywanie kontaktów interpersonalnych, a tym samym wpłynie na wzrost pewności siebie i otwarcie się na nowe, inne niż znane dotychczas, rozwiązania funkcjonujące na rynku pracy.

Wspólnie z organizatorami konkursu, pod hasłem: "Żyj zdrowo, daruj życie", który odbywał się również tego dnia w naszej szkole, zaplanowaliśmy dla odwiedzającej nas młodzieży ze szkół podstawowych oraz ponadgimnazjalnych z powiatu kartuskiego wiele atrakcji. Zgodnie z główną koncepcją projektu, uczniowie najpierw wzięli udział w warsztatach z języka angielskiego i niemieckiego, gdzie mogli sprawdzić swoje umiejętności językowe. Następnie młodzież, biorąca udział w stażu miała możliwość podzielenia się z uczestnikami konkursu doświadczeniem i umiejętnościami zdobytymi podczas odbywania praktyk w przedsiębiorstwach gastronomicznych i rolniczych w Niemczech.

Główna część podsumowania rozpoczęła się na sali gimnastycznej, gdzie Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach - pan Grzegorz Machola powitał wszystkich zaproszonych gości, uczestników konkursu oraz zebraną młodzież naszej placówki.

W kolejnej odsłonie tego dnia, Szymon Wilczewski i Wioleta Czaja z klasy IIITŻ przedstawili prezentację z przebiegu czterotygodniowego stażu w niemieckich przedsiębiorstwach.

Następnie każdy uczeń, który zakończył udział w projekcie unijnym, otrzymał z rąk Dyrektora Szkoły - pana Grzegorza Macholi i  zastępcy koordynatora - pani Marii Browarczyk certyfikat i referencje od pracodawców.


Podczas uroczystej akademii  bardzo interesujący i ponadczasowy wykład na temat "Nowe trendy w żywieniu" wygłosiła  pani prof. dr hab. inż. Ewa Babicz-Zielińska.

Miłym akcentem dla zaproszonych gości była degustacja wyrobów regionalnych Przedsiębiorstwa Mięsnego Lis, natomiast stażyści zaprezentowali kilka dań charakterystycznych dla Niemiec – kraju, w którym odbywali praktyki.

Trzeba zaznaczyć, że realizacja projektu unijnego wymaga ogromnego nakładu pracy nie tylko nauczycieli, dyrekcji, ale także uczniów oraz rodziców. Przynosi ona jednak sporo wymiernych korzyści, dla których naprawdę warto poświęcić czas. Dlatego też, nie żegnamy się, tylko mówimy do usłyszenia, już niebawem...

Maria Browarczyk

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

 
REKRUTACJA- TECHNIK EKONOMISTA

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach ogłasza nabór uczestników do projektu „Kompetencje językowe kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy”.

Rekrutacja składa się z trzech etapów:

1) Test z języka angielskiego.

2) Prawidłowe wypełnienie i terminowe dostarczenie formularza zgłoszeniowego (dostępny w bibliotece szkolnej).

3) Rozmowa kwalifikacyjna (budynek ZSP) dnia 12.12.2017 r. godzina 15.30

Każdy kandydat musi przejść wszystkie etapy procesu rekrutacji.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji zawiera „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. „Kompetencje językowe kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy”.

Dodatkowych informacji dotyczących projektu udzielają: Maria Browarczyk i Artur Hewelt.

Koordynator projektu Artur Hewelt

HARMONOGRAM REKRUTACJI

 

1)   ogłoszenie regulaminu rekrutacji – 04.12.2017 r.

2)   pobieranie formularza zgłoszeniowego (z biblioteki) od 04.12.2017r.

3)   przyjmowanie wniosków chętnych uczniów przez komisję –od 05.12.2017r. do 08.12.2017r. do godziny 11.00. Wnioski należy składać bezpośrednio u Pani Marii Browarczyk lub u Pana Artura Hewelt.

4)   przeprowadzenie testu językowego – 12.12.2017 r. – godz. 9.05. (Pani Ewelina Telega)

5)   wybór uczestników przez komisję rekrutacyjną – 12.12.2017r. (wtorek) od godz. 15.30:

a)    przeliczenie punktów,

b)   rozmowa kwalifikacyjna,

c)    sporządzenie protokołu.

Harmonogram spotkań z kandydatami będzie podany w późniejszym terminie.

6)   ogłoszenie listy uczestników i listy rezerwowej – 15.12.2017 r. o godz. 12.00.

 

Lista uczniów zakwalifikowanych do projektu

Lista rezerwowa

 

 
PRZYGOTOWANIE DO WYJAZDU - II MOBILNOŚĆ

 

Przygotowania do wyjazdu do Niemiec – drugiej mobilności projektu „Kompetencje językowe kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy”

 

Wyjazd na staż do Niemiec

W ramach przygotowania się do mobilności zagranicznej projektu „Kompetencje językowe kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy”, realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych W Sierakowicach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), uczniowie zakwalifikowani biorą udział w warsztatach z zakresu przygotowanie językowego i pedagogicznego. Każdy uczeń otrzymał wcześniej harmonogram wszystkich zajęć dodatkowych i został zobowiązany do uczestniczenia w spotkaniach zorganizowanych dla nich przez szkołę.

20 – godzinny kurs języka angielskiego w zakresie słownictwa zawodowego jest prowadzony przez nauczyciela tego języka. Uczniowie w zawodzie technik ekonomista  poszerzą słownictwo z tematyki dotyczącej rachunkowości i podatków. Zajęcia odbywają się po lekcjach i/lub w soboty (w zależności od planu zajęć uczniów i nauczyciela)

Zajęcia z przygotowania pedagogicznego prowadzone są z kolei przez doradcę zawodowego przez 3 godziny dydaktyczne), po lekcjach i/lub w soboty (w zależności od planu zajęć).

Ponadto uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie będą uczestniczyli w spotkaniu informacyjnym z członkami koła naukowego „Mobilni”, którzy odbywali staż zagraniczny w 2017 r. Spotkanie będzie pewnego rodzaju przygotowaniem mentalno – kulturowym, uczniowie podzielą się wrażeniami z odbytego stażu, przedstawią zagadnienia związane ze specyfiką odbywania praktyk poza granicami kraju oraz zwyczajami panującymi w danym państwie.  

Artur Hewelt- koordynator projektu

 

 
REALIZACJA STAŻU W NIEMCZECH - DRUGIEJ MOBILNOŚCI

 

Realizacja stażu w Niemczech - drugiej mobilności realizowanej ze środków PO WER w ramach projektu „Kompetencje językowe kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy”

 

Młodzież klasy II i III technikum w zawodzie technik ekonomista realizowała staż w Niemczech (Schkeuditz i Lipsk) w wymiarze trzech tygodni w terminie od 09.04.2018 r. do 27.04.2018 r.

Uczniowie odbywali praktyki w Firmie Projekt Korrekt e.V. w Lipsku.

Zakwaterowanie, wyżywienie oraz miejsce praktyk zapewniła firma Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH z siedzibą w Schkeuditz.

Młodzież poza obowiązkami w zakładzie pracy w czasie wolnym uczestniczyła w zajęciach z języka angielskiego, a w weekendy odbyła trzy wycieczki – dwudniową do Berlina i jednodniową do Lipska oraz Drezna. W wolnym czasie do dyspozycji był klub na terenie ośrodka oraz możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez grę w siatkówkę, piłkę nożną i badmintona.

Podczas pierwszego tygodnia opiekę nad uczniami sprawowali panowie Grzegorz Machola oraz Artur Hewelt natomiast podczas dwóch następnych tygodni opiekunami były panie Ewelina Telega i Katarzyna Cyman.

Opiekunowie stażu ze strony firmy goszczącej, jak i opiekunowie w zakładzie, gdzie młodzież odbywała staż byli bardzo zadowoleni z pracy, postawy, zaangażowania i zachowania naszych uczniów.

Uczniom również byli bardzo zadowoleni z realizacji stażu jak i z programu kulturalnego, przygotowanego przez firmę goszczącą.

 

Koordynator projektu - Artur Hewelt

 
UPOWSZECHNIANIE

 

Podsumowanie projektu PO WER „Kompetencje językowe kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy” w ZSP w Sierakowicach – druga mobilność

W wtorek, 5 czerwca 2018 roku, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach odbyło się podsumowanie stażu, który odbył się w Niemczech. Była to już druga mobilność realizowana w ramach projektu PO WER, pt. „Kompetencje językowe kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy”. Głównym celem projektu było podniesienie kompetencji językowych uczniów kształcących się w naszej szkole w trzech zawodach: technik agrobiznesu, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik ekonomista, jak również poszerzenie wiedzy dotyczącej zastosowania nowoczesnych narzędzi i metod w poszczególnych branżach w kraju partnerskim. Upowszechnianie projektu było poprzedzone międzyszkolnym konkursem ekonomiczno-językowym, w którym wzięli udział uczniowie z pięciu szkół ponadgimnazjalnych powiatu kartuskiego. Młodzież mogła się wykazać wiedzą z zakresu podstaw ekonomii oraz języka angielskiego zawodowego. Główną część uroczystości rozpoczął dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach pan Grzegorz Machola, który przywitał wszystkich zaproszonych gości, uczestników konkursu oraz młodzież z naszej szkoły. Kolejnym punktem spotkania był bardzo ciekawy wykład nauczyciela akademickiego z Politechniki Gdańskiej - pana doktora Jarosława Zientarskiego na temat: „Krótka historia wartości pieniądza”. Następnie uczennice - Katarzyna Cirocka oraz Ewelina Ruszkowska z III klasy technikum ekonomicznego, przedstawiły prezentację, dzieląc się wrażeniami z odbytych praktyk. W kolejnej odsłonie uroczystości dyrektor Grzegorz Machola i koordynator projektu Artur Hewelt wręczyli uczestnikom pierwszej mobilności certyfikaty Europass, a uczniowie, którzy brali udział w drugiej mobilności otrzymali certyfikaty i referencje od pracodawcy. Na zakończenie spotkania odbyło się podsumowanie konkursu ekonomiczno – językowego oraz wręczenie nagród. Pierwsze miejsce zdobyli uczniowie ZSZiO w Kartuzach, drugie ZST w Kartuzach natomiast trzecie - ZSP w Somoninie. Po oficjalnej części przedsięwzięcia goście i uczestnicy konkursu zostali zaproszeni na degustację potraw wykonanych przez uczniów naszej szkoły.

Koordynator projektu – Artur Hewelt

 

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

 
 

Newsletter

Chcesz być informowany na bieżąco o wydarzeniach w naszej szkole ? Zapisz się do newslettera

Kontakt

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
ul. Dworcowa 3
83-340 Sierakowice

  • T: 58 6816270
  • skrzynka epuap  /zspsierakowice/skrzynkaESP/

Znajdź nas

Bądź zawsze na bieżąco. Dołącz do nas w sieciach społecznościowych...

Dziennik elektroniczny

Informacje dla rodziców i uczniów