Leonardo da Vinci- "Europejczyk wie, co je"

Share

O PROJEKCIE

"Europejczyk wie, co je"

jest projektem z programu Leonardo da Vinci Mobilno??.  Do udzia?u w nim zapraszamy uczniów technikum kszta?c?cego w zawodzie technik ?ywienia i us?ug gastronomicznych. Projekt b?dzie realizowany przez ca?y rok 2014, ale jego g?ównym celem jest zapewnienie praktyk zagranicznych
24 uczestnikom w terminie 25.05.2014 ? 22.06.2014. Podczas tych praktyk, które b?d? mia?y miejsce w ró?nych zak?adach gastronomicznych w okolicy Lipska, uczniowie zdob?d?  do?wiadczenie zawodowe w zakresie zastosowania zdrowej ?ywno?ci w gastronomii.

Naszym partnerem jest firma Vitalis ze Schkeuditz w Saksonii (http://www.gut-wehlitz.de/index.php/en-our-location-gut-wehlitz). Wspó?pracujemy z nimi ju? po raz drugi, gdy? dotychczasowe do?wiadczenie wskaza?o na ogromny profesjonalizm z ich strony, a opinie uczestników poprzedniego projektu ?Europejski stó?? by?y wyj?tkowo pozytywne. Nasz partner organizuje praktyki zgodne z kierunkami kszta?cenia w naszej szkole, a ponadto zapewnia baz? noclegow? usytuowan? w przepi?knym miejscu i organizuje czas wolny uczestników,
m.in. wyjazdy do Berlina i Drezna.

Celem projektu jest podniesienie przez uczestników swoich kwalifikacji i wiedzy na temat wykorzystania coraz ?atwiej dost?pnej na rynku zdrowej ?ywno?ci w produkcji potraw i tym samym przeciwdzia?ania chorobom cywilizacyjnym jak oty?o??, cukrzyca, mia?d?yca czy choroby nowotworowe, stanowi?ce ogromny problem w naszym regionie. Uczestnictwo w praktykach podniesie umiej?tno?ci j?zykowe uczniów i  pozwoli na poznanie rynku niemieckiego, a w przysz?o?ci równie? na skuteczniejsze dopasowanie naszych ofert do potrzeb zagranicznych klientów.  Zwi?kszy te? otwarto??  i pewno?? siebie w nawi?zywaniu wspó?pracy mi?dzynarodowej i kontaktów osobistych  m?odzie?y uczestnicz?cej w projekcie.

Na uczniów, którzy zdecyduj? si? na udzia? i przejd? wymogi rekrutacji, czeka specjalna oferta edukacyjna. Osoby jad?ce do Niemiec przejd? 30-godzinny kurs j?zyka angielskiego, zostan? przygotowani pedagogicznie oraz w zakresie znajomo?ci kultury krajów niemieckoj?zycznych.

ZAPRASZAMY!!! REKRUTACJA JU? W NOWYM ROKU SZKOLNYM!!!

 
REGULAMIN

 Projekt: ? Europejczyk wie co je?                                                                                    Regulamin w pliku pdf

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. ?Europejczyk wie, co je?

 

§1 Postanowienia ogólne

1. Projekt, pn.: ?Europejczyk wie, co je? realizowany jest przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu ?Uczenie si? przez ca?e ?ycie?.

2. Regulamin okre?la zasady uczestnictwa w projekcie, kryteria kwalifikacyjne, w tym zasady rekrutacji i przyjmowania zg?osze? oraz zasady obowi?zuj?ce uczniów podczas pobytu za granic?.

3. Ogólny nadzór nad realizacj? projektu w zakresie dotycz?cym Zespo?u Szkó? Ponadgimnazjalnych, a tak?e rozstrzyganie spraw, które nie s? uregulowane niniejszym regulaminem, pozostaj? w gestii dyrektora szko?y.

4. Wszystkie informacje, dotycz?ce realizacji projektu dost?pne s? na tablicy informacyjnej w szkole oraz na stronie internetowej placówki.www.zspsierakowice.pl

 

§2 Ogólne za?o?enia projektu

 1. Projekt realizowany jest przez Zespó? Szkó? Ponadgimnazjalnych oraz partnera zagranicznego firm? Vitalis ze Schkeuditz w Saksonii(http://www.gut-wehlitz.de/index.php/en-our-location-gut-wehlitz).

2. Celem projektu jest podniesienie przez uczestników swoich kwalifikacji i wiedzy na temat wykorzystania coraz ?atwiej dost?pnej na rynku zdrowej ?ywno?ci w produkcji potraw i tym samym przeciwdzia?ania chorobom cywilizacyjnym jak oty?o??, cukrzyca, mia?d?yca czy choroby nowotworowe, stanowi?ce ogromny problem w naszym regionie. 

3. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest:

? wype?nienie formularza zg?oszeniowego,

? zapoznanie si? z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: "Europejczyk wie, co je",

? zakwalifikowanie do projektu przez komisj? rekrutacyjn?,

? udzia? w zaj?ciach z przygotowania pedagogicznego, kulturowego i j?zykowego,

? podpisanie przed wyjazdem umowy o sta? wraz z za??cznikami.

4. Projekt obejmuje realizacj? 4-tygodniowych praktyk uczniowskich w niemieckich zak?adach gastronomicznych w grupach obj?tych opiek? nauczyciela ucz?cego w szkole macierzystej oraz przedstawicieli organizacji goszcz?cej. Ogó?em- 24 uczniów klasy II Technikum kszta?c?cego w zawodzie Technik ?ywienia i Us?ug Gastronomicznych oraz klasy III Technikum kszta?c?cego w zawodzie Technik ?ywienia i Gospodarstwa Domowego  w Zespole Szkó?  Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach

Terminy praktyk: 25.05.2014 ? 22.06.2014.

 5. Partner zagraniczny zorganizuje uczniom czas wolny popo?udniami oraz w weekendy.

   

§ 3 Zasady rekrutacji

1. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej, która odb?dzie si? na prze?omie stycznia i lutego 2014 roku zgodnie z regulaminem rekrutacji zostanie wytypowanych 24 uczestników projektu oraz 6 uczestników rezerwowych.

2. Uczestnikami projektu s? uczniowie najlepsi i wyró?niaj?cy si?, osi?gaj?cy dobre wyniki w nauce z przedmiotów zawodowych oraz posiadaj?cy umiej?tno?ci j?zykowe pozwalaj?ce porozumiewa? si? w sytuacjach dnia codziennego. Lista osób rezerwowych stanowi zabezpieczenie na wypadek zdarze? losowych, które mog?yby uniemo?liwi? komu? wcze?niej wytypowanemu udzia? w projekcie.

Kryteria szczegó?owe:

1) ocena z testu j?zykowego (dostateczny - 5, dobry -10, bardzo dobry - 15, celuj?cy - 20)

? znajomo?? s?ownictwa

? prawid?owe pos?ugiwanie si? strukturami gramatycznymi

? rozumienie tekstów pisanych i mówionych

2) ocena z przedmiotów zawodowych (dostateczny -5 , dobry - 10, bardzo dobry - 15, celuj?cy - 20)

3) udzia? w konkursach i olimpiadach (na szczeblu szkolnym - 10, powiatowym - 15, wojewódzkim i krajowym - 20)

4) dodatkowe osi?gni?cie-zaanga?owanie w prac? na rzecz szko?y (jedno dzia?anie - 10, dwa - 15, trzy i wi?cej - 20)

5) rozmowa kwalifikacyjna 1 - 20

? pytanie z tematyki przedmiotów zawodowych

? znajomo?? za?o?e? projektu

? wiedza o krajach UE

Maksymalna ilo?? punktów: 100.

  

§ 4 Przygotowanie kulturowe, j?zykowe i pedagogiczne

1. Uczniowie zakwalifikowani do projektu maj? obowi?zek uczestniczy? w zaj?ciach z przygotowania pedagogicznego, kulturowego i j?zykowego, które poprzedza? b?d? wyjazd na praktyki zagraniczne.

2. Zaj?cia odbywa? si? b?d? w blokach kilkugodzinnych po zaj?ciach lekcyjnych lub w dni wolne od zaj?? dydaktycznych.

3. Ka?da grupa odb?dzie na teranie ZSP w Sierakowicach:

  • ? 5-godzinne zaj?cia pedagogiczne, których celem jest kszta?cenie umiej?tno?ci radzenia sobie w sytuacji trudnej,
  • ? 5-godzinne zaj?cia z zakresu kultury niemieckiej (zaj?cia ??czone obu grup),
  • ? 30-godzinne zaj?cia j?zykowe, szkol?ce j?zyk konwersacji, wyra?e? i zwrotów funkcjonuj?cych w obr?bie j?zyka zawodowego.

4. Zaj?cia z zakresu szkolenia j?zykowego, a tak?e kultury Niemiec b?d? kontynuowane w trakcie praktyk zagranicznych. Partner zagraniczny zorganizuje dla uczestników praktyk kurs j?zykowy oraz 3 wycieczki: do Berlina, Drezna i Lipska.

 

§ 5 Podpisanie umowy o sta?

 1. Osoby, które zosta?y zakwalifikowane do udzia?u w projekcie s? zobligowane do podpisania umowy o sta? wraz z za??cznikami, a tak?e wyrobienie EUROPEJSKIEJ KARTY

UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO.

2. Umowa udzia?u w projekcie wymaga, w przypadku niepe?noletno?ci ucznia, podpisania jej tak?e przez rodzica lub opiekuna prawnego.

3. Podpisanie umowy uczestnictwa w projekcie zobowi?zuje ucznia do czynnego i pe?nego udzia?u w zaj?ciach realizowanych w ramach projektu, a tak?e do poinformowania, z wyprzedzeniem, szkolnego koordynatora projektu o planowanej nieobecno?ci na zaj?ciach, pod rygorem skre?lenia go z listy uczestników projektu, jak równie? bie??cego informowania o zmianach danych osobowych.

 

§ 6 Obowi?zki uczestników projektu i zasady post?powania podczas pobytu za granic?

1. Uczestnicy praktyk zobowi?zuj? si? do przestrzegania regulaminu projektu oraz regulaminu szko?y zarówno w czasie odbywania praktyk, jak i w czasie wolnym od zaj?? w dni powszednie oraz w weekendy.

2. Uczestnicy sta?u zobowi?zani s? do:

? godnego reprezentowania szko?y w kraju i za granic?,

? punktualno?ci i zdyscyplinowania oraz respektowania polece? opiekunów praktyk, wyznaczonych przez stron? polsk? oraz pracowników partnera zagranicznego

? bie??cego informowania nauczyciela i  o wszelkich nieprawid?owo?ciach, maj?cych wp?yw na realizacj? sta?u.

3. W czasie ca?ego pobytu za granic? zabrania si?: kupowania, b?d? spo?ywania napojów alkoholowych, korzystania z jakichkolwiek substancji psychoaktywnych i u?ywek.

O lekach za?ywanych przez ucznia rodzice informuj? organizatora w formularzu zg?oszeniowym.

4. Podczas podró?y oraz organizowanych wycieczek uczestnikom nie wolno oddala? si? od grupy bez zezwolenia opiekuna.

5. Podczas pobytu uczniowie dostosowuj? si? do godzin pracy ustalonych przez firm? goszcz?c?, a wszelkie niedyspozycje fizyczne zg?aszaj? niezw?ocznie opiekunom.

6. Po uko?czeniu praktyki w danym dniu uczniowie wracaj? na teren miejsca noclegowego, uczestnicz? we wszystkich zaj?ciach organizowanych przez zagranicznego partnera, w szczególno?ci w zaj?ciach z zakresu przygotowania j?zykowego i kulturowego.

7. Zabrania si? surowo uczestnikom sta?u oddalania si? poza miejsce zakwaterowania, bez

wiedzy i zgody opiekuna.

8. Uczestnicy praktyk zagranicznych realizuj? zadania zlecone przez opiekuna sta?u, a tak?e poddaj? si? bie??cej ocenie przewidzianej programem praktyk.

9. Obowi?zkiem uczestnika projektu jest bie??ce wype?nianie dzienniczków praktyk.

10. Po powrocie do kraju uczestnik ma obowi?zek w wype?ni? raport uczestnika

sta?u w terminie wyznaczonym przez koordynatora.

11. Po powrocie ze sta?u uczniowie zobowi?zani s? do czynnego udzia?u w dzia?aniach maj?cych na celu upowszechnianie rezultatów projektu w ramach programu Leonardo da Vinci.

 

§ 7 Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie

1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udzia?u w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialno?ci finansowej w przypadku, gdy:

-  rezygnacja zosta?a zg?oszona na pi?mie do dyrektora szko?y w terminie do 7 dni po

zako?czeniu rekrutacji bez podania przyczyny (w przypadku osób

niepe?noletnich rezygnacja musi by? podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego);

-  rezygnacja w terminie pó?niejszym ni? 7 dni od zako?czenia rekrutacji jest mo?liwa w przypadku wa?nych powodów osobistych lub zdrowotnych w terminie do 7 dni od zaistnienia przyczyny powoduj?cej konieczno?? rezygnacji. Rezygnacja musi nast?pi? na pi?mie, do którego nale?y do??czy? za?wiadczenie o powodzie zaistnia?ej sytuacji (np. zwolnienie lekarskie) w przypadku osób niepe?noletnich rezygnacja musi by? podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego.

2. Ucze? zakwalifikowany do uczestnictwa w projekcie mo?e zosta? skre?lony z listy uczestników w przypadku:

- na wniosek nauczyciela prowadz?cego zaj?cia uzasadniony ra??cym naruszaniem zasad uczestnictwa w zaj?ciach

- rezygnacji z nauki w szkole bior?cej udzia? w projekcie

- w przypadku nieusprawiedliwionego opuszczenia powy?ej 20 % zaj??.

 Skre?lenia ucznia z listy uczestników projektu dokonuje koordynator projektu

wskazuj?c równocze?nie pierwsz? w kolejno?ci osob? z listy rezerwowej, zakwalifikowan? do zast?pienia osoby skre?lonej z listy. W razie nie wyra?enia zgody na udzia? w projekcie osoby wskazanej z listy rezerwowej, proponuje si? nast?pn? w kolejno?ci, a? do skutku.

 

§ 8 Postanowienia ko?cowe

1. Wszelkie koszty zwi?zane ze sta?em, tj.: koszty podró?y, zakwaterowania, wy?ywienia, organizacji praktyk, ubezpieczenia oraz kieszonkowego, pokrywa program Leonardo da Vinci.

2. Uczestnictwo w praktykach zagranicznych nale?y traktowa? jako wyró?nienie i form?

nagrody dla najlepszych uczniów.

3. Ka?dy z uczestników otrzyma przed wyjazdem na praktyki komplet materia?ów informacyjnych, niezb?dne adresy, telefony kontaktowe i alarmowe.

4. Po przyje?dzie do Niemiec uczniowie otrzymaj? od partnera zagranicznego przygotowane przez firm? Vitalis materia?y informacyjne oraz zostan? zapoznani z miejscem pobytu i praktyk oraz pracodawcami.

5. W trakcie odbywania sta?u uczniowie dokumentuj? w dzienniczku praktyk realizowane tematy w j?zyku polskim oraz relacjonuj? przebieg sta?u w wiadomo?ciach mailowych do zespo?u do spraw monitoringu raz w tygodniu

6. Nabyte za granic? przez uczniów umiej?tno?ci zostan? uznane i potwierdzone przez:

? dokument Europass-Mobilno?? - wystawiony przez ZSP w Sierakowicach we wspó?pracy z firm? Vitalis , informuj?cy o nabytych umiej?tno?ciach podczas praktyk za granic?,

? certyfikat odbycia praktyk wydany przez firm? Vitalis oraz referencje od przyjmuj?cego zak?adu pracy,

? certyfikat kursu j?zykowego oceniaj?cy poziom j?zyka zawodowego ka?dego ucznia,

? dyplom udzia?u w praktykach wydany przez ZSP.

7.  Je?eli ucze? rezygnuje ze sta?u w ostatnich 10 dniach przed wyjazdem i nie znajdzie si? ucze? z listy rezerwowej, który zdecyduje si? na wyjazd w ostatniej chwili, rodzice lub prawni opiekunowie pokryj? poniesione koszty zwi?zane z organizacj? sta?u.

8.  W przypadku, gdy ucze? w sposób ra??cy z?amie regulamin w czasie pobytu za granic? (spo?ywanie alkoholu, nie przestrzeganie polece? opiekunów, kradzie? itp.), zostanie w trybie natychmiastowym usuni?ty z praktyk i odes?any do kraju. Koszty zwi?zane z powrotem do kraju oraz z przerwaniem sta?u z winy ucznia ponios? jego rodzice lub prawni opiekunowie (zwrot ca?kowitych kosztów dofinansowania).

9. Za wszelkie szkody wyrz?dzone przez ucznia w sposób umy?lny, z?o?liwy lub nieodpowiedzialny koszty ponios? rodzice lub jego prawni opiekunowie.

10. Dyrektor szko?y zastrzeg3a sobie prawo zmiany regulaminu.

 

 

 
MIEJSCE PRAKTYK

 

Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH jest organizacj? przyjmuj?c? w ramach programu Leonardo da Vinci i zajmuje si? g?ównie realizacj? projektów mobilno?ciowych IVT, PLM i  VETPRO z ró?nych dziedzin kszta?cenia, g?ównie zawodowego. Wspó?praca z ponad 200 ma?ymi i ?rednimi przedsi?biorstwami w rejonie Lipska i Halle pozwoli?a na przeprowadzenie wielu udanych praktyk. W przeci?gu ostatnich 15 lat firma bra?a udzia? w kilkuset projektach i przyjmuje rocznie oko?o 1000 go?ci z krajów Unii Europejskiej. W zwi?zku z wieloletnim do?wiadczeniem firmy jej pracownicy s? kadr? wykwalifikowan? i kompetentn?. W okresie realizacji sta?u to oni przejmuj? pe?n? odpowiedzialno?? za merytoryczn? i techniczn? realizacj? za?o?e? projektowych oraz wspieraj? m?odzie? i grono pedagogiczne w przypadku jakichkolwiek problemów. Ponadto, Vitalis GmbH w po??czeniu z praktykami oferuje szeroki program kulturalny. Firma organizowa?a te? dla niemieckich o?rodków szkolenia zawodowego sta?e zawodowe w Polsce, dzi?ki czemu zebra?a szerok? wiedz? na temat polskiego szkolnictwa i mo?e j? w odpowiedni sposób wykorzysta? w uk?adaniu adekwatnych programów szkolenia. Siedziba firmy znajduje si? w miejscowo?ci Schkeuditz w Saksonii i charakteryzuje si? malownicz? sceneri? i bardzo dobrym po??czeniem komunikacyjnym z Lipskiem i Halle. Na terenie firmy znajduje si? te? baza noclegowa i ?ywieniowa dla uczestników projektów.

 

 

 
REKRUTACJA

KRYTERIA REKRUTACJI

Spo?ród ch?tnych podczas testu j?zykowego i rozmowy kwalifikacyjnej która odb?dzie si? na prze?omie stycznia i lutego 2014 roku zostanie wytypowanych 24 uczestników projektu oraz 6 uczestników rezerwowych.

Uczestnikami projektu s? uczniowie najlepsi i wyró?niaj?cy si?, osi?gaj?cy dobre wyniki w nauce z przedmiotów zawodowych oraz posiadaj?cy umiej?tno?ci j?zykowe pozwalaj?ce porozumiewa? si? w sytuacjach dnia codziennego. Lista osób rezerwowych stanowi zabezpieczenie na wypadek zdarze? losowych, które mog?yby uniemo?liwi? komu? wcze?niej wytypowanemu udzia? w projekcie.

Kryteria szczególowe:

1) ocena z testu j?zykowego (dostateczny - 5, dobry -10, bardzo dobry - 15, celuj?cy - 20)

? znajomo?? s?ownictwa

? prawid?owe pos?ugiwanie si? strukturami gramatycznymi

? rozumienie tekstów pisanych i mówionych

2) ocena z przedmiotów zawodowych (dostateczny -5 , dobry - 10, bardzo dobry - 15, celuj?cy - 20)

3) udzia? w konkursach i olimpiadach (na szczeblu szkolnym - 10, powiatowym - 15, wojewódzkim i krajowym - 20)

4) dodatkowe osi?gni?cie-zaanga?owanie w prac? na rzecz szko?y (jedno dzia?anie - 10, dwa - 15, trzy i wi?cej - 20)

5) rozmowa kwalifikacyjna 1 - 20

? pytanie z tematyki przedmiotów zawodowych

? znajomo?? za?o?e? projektu

? wiedza o krajach UE

Maksymalna ilo?? punktów: 100.

J?zykiem projektu jest j?zyk angielski.

 

 
WYNIKI REKRUTACJI

 

   

 Wyniki rekrutacji w pliku pdf

Wyniki rekrutacji do projektu Leonardo da Vinci ?Europejczyk wie, co je?

w Zespole Szkó? Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach

Rok szkolny 2013/2014

Lista osób zakwalifikowanych do odbywania praktyki zagranicznej w Niemczech

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Imi? i nazwisko

Gawin Ewa Monika

Hoppa Paulina Anna

Labuda Karolina kl. III T?

Gojtowska Paulina Karolina

Bigus Katarzyna Barbara

Klasa Ma?gorzata

Domaszk Karolina Emanuela

Treder Mirela

Labuda Piotr

Hopa Ewa

Walkusz Monika

Mielewczyk Martyna

Formela Anna

Driwa Joanna

Labuda Karolina kl. II T?

 Bulczak Damian Jan

Hnap Iryna

Labuda Ma?gorzata Maria

Korda Wiktoria

Wo?niak Beata Maria

Myszk Monika Izabela

Kropid?owski Sylwester

P?otka Bernadeta

Jasnoch Katarzyna Michalina

PKT

75

73

70

65

65

63

62

62

62

62

58

57

56

52

50

43

43

43

42

41

38

37

36

35

 

Lista osób rezerwowych:
 

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Imi? i nazwisko

Gruchala Angelika Wiktoria

Furman Patryk    Remigiusz

Kreft Agata Maria

Konkol Pawe? Micha?

Neumann Maciej Waldemar

Ja?dziewska Aleksandra Maria

PKT

34

32

32

30

30

24

 

 
MEDIA

 http://kartuzy.info/wiadomosc,16082,Sierakowice-Nowy-projekt-w-ZSP-Europejczyk-wie-co-je.html 

Kartuzy Info

 http://kartuzy.info/wiadomosc,20584,Sierakowice-Europejczyk-wie-co-je.html

Kartuzy Nasze Miasto

 Express Kaszubski

Skan z dodatku do Dziennika Ba?tyckiego:

image
 

Upowszechnianie projektu - Wiadomo?ci Sierakowickie.

 
image

 

 
HARMONOGRAMY

Harmonogram zaj?? z przygotowanie pedagogicznego

Harmonogram zaj?? z przygotowania kulturowego

Harmonogram zaj?? z j?zyka angielskiego

 

 

 

 
GALERIA

 

Schkeuditz/ Lipsk 26.05-22.06.2014

image

Zaj?cia z przygotowania j?zykowego i wizyty w zak?adach bio

Przed wyjazdem do Niemiec odbyli?my zaj?cia przygotowawcze z j?zyka angielskiego, kultury Niemiec i przygotowania pedagogicznego. Na miejscu w Schkeuditz ucz?szczali?my te? na zaj?cia z j?zyka niemieckiego i odbyli?my trzy wizyty w zak?adach bio, tj. w ogrodzie ekologicznym Anny Linde GmbH, sklepie z produktami organicznymi ?BioMare? oraz restauracji ?Symbiose Bio? Bar and Restaurant.

imageimageimageimageimage

imageimageimageimageimage

 

Nasze miejsca praktyk

By?y to sto?ówki uniwersyteckie oraz pracownicze na terenie Lipska i Schkeuditz: Kantine DHL , Casino TÜV, Vitalis GmbH, Mensa Liebigstrasse, Mensa Academica, dom opieki "Am Rosental", Mensa Peterssteinweg, Mensa am Park oraz Mensa am Elsterbecken. 

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

imageimageimageimageimageimage

imageimageimage

Przygotowanie kulturowe i czas wolny

Odbyli?my wycieczki po trzech niemieckich miastach. Byli?my w Dre?nie (Pa?ac Zwinger, najpi?kniejszy sklep mleczny ?wiata, stare miasto) i Berlinie (Muzeum Madame Tussaud?s, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Muzeum i Pomnik Ofiar Holokaustu, Muzeum Techniki, Mur Berli?ski, trzy centra Berlina) oraz, oczywi?cie, zwiedzili?my przepi?kny Lipsk (Pomnik Bitwy Narodów, ZOO, Grassi Museum, stare miasto), do którego cz?sto powracali?my. W ka?dym z tych miast czeka?o na nas wiele atrakcji, jak muzea i inne miejsca warte zobaczenia. W czasie wolnym korzystali?my te? z boisk do siatkówki, pi?ki no?nej, sto?u bilardowego, X-boxa i innych atrakcji klubu Vitalis.

imageimageimageimageimage

imageimageimageimage
 

 

   

 
BLOG

http://praktykiwniemczech.blogspot.com/p/przygotowanie-kulturowe-i-czas-wolny.html 

 

   

 
UPOWSZECHNIANIE

Zespó? Szkó? Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach ?wi?towa? zako?czenie kolejnego przedsi?wzi?cia w ramach europejskiego programu Leonardo da Vinci. Uroczysto?? odby?a si? 30 pa?dziernika br. i dotyczy?a podsumowania projektu „Europejczyk wie, co je”, w którym wzi??o udzia? 24 uczniów klas Technikum ?ywienia i Gospodarstwa Domowego oraz Technikum ?ywienia i Us?ug Gastronomicznych. Projekt dotyczy? wykorzystania zdrowej ?ywno?ci w produkcji potraw i przeciwdzia?aniu chorobom cywilizacyjnym. Ka?dy uczestnik odby? miesi?czne praktyki zawodowe w Niemczech, podczas których móg? doskonali? swoje umiej?tno?ci zawodowe i j?zykowe.

W wydarzeniu wzi??y udzia? wszystkie osoby zaanga?owane w realizacj? projektu, w tym dyrektor ZSP - Grzegorz Machola, dyrektor ZSZ - Krystyna Formela, (która przej??a obowi?zki koordynatora po pani Marii Browarczyk) oraz nauczyciele i uczniowie. Zaszczycili nas tak?e obecno?ci? znakomici go?cie, tj. dyrektor Zespo?u Ekonomiczno-Administracyjnego Szkó? - pan Jacek Mazur, dyrektor Gminnego O?rodka Kultury w Sierakowicach- pani Irena Kulwikowska, dyrektorzy szkó? powiatu kartuskiego: pani El?bieta ?wi?to?, pani Gra?yna Maczulis, pani Alicja Bie?czyk, pan Kazimierz Klas oraz dyrektor Gimnazjum w Sierakowicach, a zarazem radny Powiatu Kartuskiego - pan Krzysztof Andryskowski. Licznie przybyli te? rodzice uczniów uczestnicz?cych w projekcie.

Po powitaniu go?ci przez pana dyrektora Grzegorza Machol?, g?os zabra?a koordynator – pani Krystyna Formela. W swoim wyst?pieniu przedstawi?a krótk? histori? dzia?a? szko?y w projektach Leonardo da Vinci. Podkre?laj?c swoje do?wiadczenie stwierdzi?a, ?e napisanie projektu i jego akceptacja nie s? spraw? ?atw? przy tak du?ej konkurencji. Wymaga to czasu, kreatywno?ci, wytrwa?o?ci i zaanga?owania, szczególnie od koordynatora projektu. Jednak uczestnictwo w takich przedsi?wzi?ciach przynosi wymierne efekty i daje satysfakcj? jego twórcom. Oprócz umiej?tno?ci stricte zawodowych uczniowie nabywaj? cennych umiej?tno?ci spo?ecznych, przydatnych w codziennym ?yciu, takich jak wspó?dzia?anie w zespole, poznawanie siebie, komunikatywno??, tolerancja itp. Realizacja takich projektów, to tak?e ?wietna promocja szko?y i mo?liwo?? pozyskania dodatkowych funduszy.

Podczas spotkania przedstawiona zosta?a prezentacja multimedialna, podsumowuj?ca przebieg praktyk oraz osi?gni?te rezultaty. Pokazano zdj?cia z miejsca kursów, fotografie zwiedzanych niemieckich miast i form sp?dzania wolnego czasu. Ponadto mieli?my mo?liwo?? obejrzenia filmu pt. "Chemia w ?ywno?ci", który zosta? zrealizowany przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli – pana Grzegorza Jacewicza i pani Agnieszki Kazimierczak. Wa?n? cz??ci? spotkania by?o uroczyste wr?czenie dwudziestu czterem uczestnikom projektu certyfikatów Europass Mobilno??. S? to mi?dzynarodowe dokumenty potwierdzaj?ce nabycie umiej?tno?ci i kompetencji zawodowych, zwi?kszaj?ce atrakcyjno?? naszych przysz?ych absolwentów na regionalnym i europejskim runku pracy.

W ramach propagowania zdrowej ?ywno?ci przygotowano dwa stoliki, na których umieszczono ró?norakie produkty spo?ywcze – równie? te niezdrowe. W?ród warto?ciowych, wymienionych w pierwszej kolejno?ci, przewa?a?y kosze z pi?knymi jab?kami. Po zako?czeniu uroczysto?ci dziewcz?ta przebrane w zabawne stroje z owoców, wszystkim uczniom rozdawa?y jab?ka. Go?ci natomiast zaproszono na pocz?stunek z?o?ony ze smacznych i oryginalnych potraw, przygotowanych przez uczniów-uczestników projektu pod bacznym okiem naszej mistrzyni, nauczycielki zawodu - pani Miros?awy Cyman.

Gdyby?my mieli kolejn? mo?liwo?? wyjazdu na praktyki zagraniczne, to bez wahania wzi?liby?my w nich udzia?.

Realizatorzy i uczestnicy

 

imageimageimageimageimageimage

 

 

  

 
 

Newsletter

Chcesz być informowany na bieżąco o wydarzeniach w naszej szkole ? Zapisz się do newslettera

Kontakt

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
ul. Dworcowa 3
83-340 Sierakowice

  • T: 58 6816270
  • skrzynka epuap  /zspsierakowice/skrzynkaESP/

Znajdź nas

Bądź zawsze na bieżąco. Dołącz do nas w sieciach społecznościowych...

Dziennik elektroniczny

Informacje dla rodziców i uczniów