PO WER „Od ziarenka do bochenka”

Share

O PROJEKCIE
 

PO WER

Projekt „Od ziarenka do bochenka” ma na celu m. in. realizację stażu zagranicznego dla uczniów dwóch kierunków kształcenia:

 • technik agrobiznesu
 • technik żywienia i usług gastronomicznych.

Głównym celem projektu będzie poznanie linii technologicznej produkcji i wytwarzania gotowych produktów. Uczniowie w zawodzie technik agrobiznesu poznają proces siewu i uprawy roślin metodami naturalnymi, wykluczając sztuczne środki ochrony roślin. Uczniowie w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych wykorzystując naturalne produkty, dawne i sprawdzone receptury, nie stosując konserwantów i ulepszaczy żywności, pogłębią swoją wiedzę i umiejętności w zakresie wykorzystania zdrowej żywności w produkcji potraw.

Młodzież poprzez udział w projekcie będzie miała możliwość zdobycia nowych kluczowych kompetencji personalnych i społecznych poprzez kształcenie kreatywności, otwartości na zmiany i współpracy w zespole, podejmowania odpowiedzialności i przewidywania skutków za podejmowane działania. Realizacja stażu zagranicznego stworzy uczestnikom szansę na poznanie metod pracy w gospodarstwach rolnych i placówkach gastronomicznych oraz nabycie specjalistycznych kompetencji zawodowych, zwłaszcza w zakresie produkcji roślin i stosowania receptur w przygotowaniu potraw. Specjalne przygotowanie młodzieży pozwoli młodym ludziom za poznać się z nową kulturą i zwyczajami oraz nabyć umiejętności adaptacji w odmiennym środowisku.

Lepsza znajomość języka obcego ukierunkowanego na terminologię zawodową, większa świadomość międzykulturowa oraz bardziej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym zwiększa szanse na zatrudnienie na europejskim rynku pracy i poza jego granicami. 

 
ZESPÓŁ PROJEKTOWY

 

 • Natalia Knapik – koordynator projektu
 • Agnieszka Kazimierczak
 • Ewelina Telega
 • Iwona Tesmer
 • Mirosława Cyman
 • Małgorzata Chobot

 

 
NASZ PARTNER

YouNet jest innowacyjną, profesjonalną i niezawodną organizacją pozarządową działającą w dziedzinie edukacji, szkoleń i wymiany młodzieży, ze szczególnych uwzględnieniem projektów finansowanych przez Unię Europejską. Główna siedziba organizacji znajduje się w Bolonii (region Emilia-Romagna), działa również na Sycylii, w Pulii, a wkrótce w Lazio.

YouNet posiada duże doświadczenie w realizacji programów unijnych i co roku daje setkom osób możliwość zdobycia doświadczenia oraz kształcenia za granicą. Partner działa jako sieć na terytorium Włoch, gdzie współpracuje z instytucjami publicznymi, szkołami, uniwersytetami, instytucjami kształcenia, przedsiębiorstwami i innymi organizacjami. YouNet oferuje całodobową pomoc, profesjonalizm i rzetelność. Dzięki umowom zawartym z organizacją Europe Direct, Urzędem Miasta Bolonii i regionem Emilia-Romagna,  w siedzibie rady miasta działa punkt informacyjny prowadzony przez naszą organizację, mający na celu ukazywanie możliwości, wsparcie oraz trening osób zainteresowanych wyjazdem za granicę na szkolenia, do pracy albo wolontariat. 

 
STAŻ ZAGRANICZNY 

Projekt ma na celu realizację stażu zagranicznego w wymiarze czterech tygodni we Włoszech dla uczniów klas drugich Technikum, kształcących się w dwóch zawodach: technik agrobiznesu oraz technik żywienia i usług gastronomicznych.

 

Termin mobilności: 4 – 29 lipca 2016 r. 

 

 
REKRUTACJA UCZESTNIKÓW

Rekrutacja do projektu „Od ziarenka do bochenka”

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach przeprowadził w dniu 16 lutego rekrutację do projektu „Od ziarenka do bochenka” przygotowanego w ramach programu Erasmus+.  

Powołana została przez dyrektora szkoły komisja w składzie:

 • Natalia Knapik – koordynator projektu
 • Agnieszka Kazimierczak – kierownik szkolenia praktycznego, nauczyciel przedmiotów zawodowych
 • Ewelina Telega – nauczyciel języka angielskiego
 • Iwona Tesmer – nauczyciel przedmiotów zawodowych

Na podstawie postępowanie rekrutacyjnego określonego w ogłoszonym wcześniej regulaminie, komisja wyłoniła 18 uczestników projektu oraz 3 rezerwowych. Wybrani zostali uczniowie wyróżniający się, wykazujący się zainteresowaniem przedmiotami zawodowymi i chęcią poszerzenia wiedzy. Każdy uczestnik przed zgłoszeniem zapoznał się z ogłoszonym regulaminem rekrutacji.

Uczestnikami projektu będą uczniowie klas drugich Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach uczący się w zawodach technik agrobiznesu oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Warunkiem przystąpienia do rekrutacji było wykonanie przez uczniów prezentacji multimedialnej (technik agrobiznesu – prezentacja nt. uprawy roślin i zbóż w krajach śródziemnomorskich, technik żywienia i usług gastronomicznych – nt. kuchni śródziemnomorskiej).

Ocenie w czasie rekrutacji podlegały: wynik testu znajomości języka angielskiego (znajomość słownictwa zawodowego, prawidłowe posługiwanie się strukturami gramatycznymi oraz rozumienie tekstów pisanych i mówionych w języku angielskim), ocena z przedmiotów zawodowych, udział w konkursach i olimpiadach, ocena z zachowania za poprzedni rok szkolny oraz rozmowa kwalifikacyjna (prezentacja multimedialna, pytania z tematyki przedmiotów zawodowych, znajomość założeń projektu, wiedza o krajach UE).

Regulamin

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie 

Lista rezerwowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie 

 
PRZYGOTOWANIE DO WYJAZDU- WSPARCIE PRAKTYCZNE I LOGISTYCZNE

 

Każdy uczeń otrzyma harmonogram wszystkich zajęć dodatkowych. Uczestnicy projektu są zobowiązani do uczestniczenia w następujących spotkaniach zorganizowanych dla nich przez szkołę:

- Kurs językowy (j. angielski)

Kurs zostanie przygotowany i przeprowadzony przez nauczyciela języka anielskiego. Zajęcia realizowane będą w dwóch grupach podzielonych na kierunki kształcenia. Uczniowie w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych będą objęci 10-cio godzinnym kursem języka angielskiego w zakresie słownictwa zawodowego, tematyki kulinarnej i żywieniowej. Uczniowie w zawodzie technik agrobiznesu będą objęci 10-cio godzinnym kursem języka angielskiego, który obejmie słownictwo zawodowe, tematykę związaną z uprawą, nawożeniem roślin.

Zajęcia odbędą się po lekcjach i/lub w soboty (w zależności od planu nauczania uczniów i nauczyciela) po 3-4 godzin dydaktycznych w tygodniu.

- Przygotowanie kulturowe dot. Włoch

Zajęcia te zostaną przeprowadzone przez nauczyciela historii podczas 5 godzin  dydaktycznych. Swoją tematyką obejmować będą tradycje i zwyczaje, kulturę i sztukę, religię, społeczeństwo i zabytki oraz najważniejsze fakty historyczne związane z krajem goszczącym, tj. Włochami. Organizacja YouNet zorganizuje spotkania integracyjne i wyjazdy do ciekawych miejsc reprezentujących kulturę historię kraju, dzięki czemu młodzież pogłębi wiedzę z zakresu kulturoznawstwa.

Zajęcia odbędą się po lekcjach i/lub w soboty (w zależności od planu zajęć uczniów i nauczyciela).

- Przygotowanie pedagogiczne 

Zajęcia zostaną przeprowadzone przez doradcę zawodowego. W celu zachowania formy warsztatu odbędą się one w dwóch grupach (2 x 4 godziny dydaktyczne). 

Zajęcia odbędą się po lekcjach i/lub w soboty (w zależności od planu nauczania uczniów i nauczyciela).

 

 
CERTYFIKATY

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat Europass Mobility honorowany przez pracodawców w całej Unii Europejskiej, wystawiony w języku polskim i angielskim. Zostanie w nim określony cel i czas trwania wyjazdu, a także opanowane umiejętności praktyczne.

Uczestnicy projektu otrzymają również potwierdzenie uczestnictwa w projekcie wystawione przez szkołę w języku polskim. Dokument ten zostanie wystawiony w ramach zrealizowania projektu na podstawie oceny i dzienniczka praktyk. Uczniowie otrzymają ponadto dyplom za udział w projekcie i certyfikat ukończonego kursu językowego.

 
 

Newsletter

Chcesz być informowany na bieżąco o wydarzeniach w naszej szkole ? Zapisz się do newslettera

Kontakt

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
ul. Dworcowa 3
83-340 Sierakowice

 • T: 58 6816270
 • skrzynka epuap  /zspsierakowice/skrzynkaESP/

Znajdź nas

Bądź zawsze na bieżąco. Dołącz do nas w sieciach społecznościowych...

Dziennik elektroniczny

Informacje dla rodziców i uczniów