Projekt edukacji prozdrowotnej ZACHOWAJ RÓWNOWAG?

Share

Podstawowym celem projektu ZACHOWAJ RÓWNOWAG? jest promocja zdrowego stylu ?ycia, w tym zapobieganie nadwadze i oty?o?ci, oraz innym przewlek?ym chorobom niezaka?nym poprzez edukacj? spo?ecze?stwa w zakresie ?ywienia i aktywno?ci fizycznej.

Zadania projektu obejmuj? teren ca?ej Polski i s? skierowane do najbardziej wra?liwych grup ludno?ci: kobiet ci??arnych i karmi?cych, dzieci i m?odzie?y, osób doros?ych, ze szczególnym uwzgl?dnieniem osób z nadmiern? mas? cia?a. Adresatami s? tak?e producenci ?ywno?ci. 

 PROJEKT OBEJMUJE 4 G?ÓWNE ZADANIA:

Zadanie 1: „Wdro?enie zasad prawid?owego ?ywienia w?ród kobiet w ci??y i matek karmi?cych i poszerzenie wiedzy o roli aktywno?ci fizycznej dla zachowania zdrowia”. 

Zadanie 2: „Edukacja i wdra?anie zasad prawid?owego ?ywienia i aktywno?ci fizycznej

w przedszkolach, szko?ach: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ocena wp?ywu tej edukacji na sposób ?ywienia, stan od?ywienia, aktywno?? fizyczn? i poziom wiedzy dzieci i m?odzie?y”.

Zadanie 3: „Wdra?anie zasad racjonalnego stylu ?ycia w?ród osób z nadwag? i oty?o?ci?
w systemie ochrony zdrowia w Polsce”.

Zadanie 4: „Upowszechnianie wiedzy o sk?adzie i warto?ci od?ywczej ?ywno?ci, o?wiadczeniach ?ywieniowych i zdrowotnych, znakowaniu ?ywno?ci celem wp?ywu na kszta?towanie racjonalnych wyborów produktów spo?ywczych oraz o roli aktywno?ci fizycznej dla zachowania zdrowia”.

 

Szwajcarsko-Polski Program Wspó?pracy, czyli tzw. Fundusz Szwajcarski, jest form? bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcari? Polsce i 9 innym pa?stwom cz?onkowskim Unii Europejskiej, które przyst?pi?y do niej 1 maja 2004 r.
Szwajcarsko-Polski Program Wspó?pracy ma na celu zmniejszenie ró?nic spo?eczno-gospodarczych w ramach rozszerzonej Unii Europejskiej pomi?dzy Polsk? a Szwajcari?.

-  Instytucja realizuj?ca - Instytut ?ywno?ci i ?ywienia

-  Instytucja wspó?finansuj?ca – Ministerstwo Zdrowia

-  Partnerzy

Instytut – ,,Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka''

Polskie Towarzystwo Dietetyki

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Pi?sudskiego

 

AKTUALNO?CI I POLECANE ZAGADNIENIA

Zdrowe ?ywienie twojego dziecka

Aktywno?? fizyczna twojego dziecka

- Zdrowo w przedszkolu i szkole

-  Nadwaga i oty?o?? – co warto wiedzie?

-  ?ywienie ma znaczenie

-  Waga ruchu

-  Program redukcji masy cia?a

Chcesz wiedzie? wi?cej!!!

                                             Zajrzyj …....  www.zachowajrownowage.pl

 

Koordynator projektu         

Iwona Tesmer        

 

Newsletter

Chcesz być informowany na bieżąco o wydarzeniach w naszej szkole ? Zapisz się do newslettera

Kontakt

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
ul. Dworcowa 3
83-340 Sierakowice

  • T: 58 6816270
  • skrzynka epuap  /zspsierakowice/skrzynkaESP/

Znajdź nas

Bądź zawsze na bieżąco. Dołącz do nas w sieciach społecznościowych...

Dziennik elektroniczny

Informacje dla rodziców i uczniów